Вход
До всички, които са заявили участие в семинара на 18 януари и се готвят да се обучим заедно! Поради влошената пътна обстановка се налага да променим датата на семинара. Разград стана недостъпен и лекторката няма как да дойде. ОЧАКВАМЕ ВИ НА 1 ФЕВРУАРИ И ДАНО ЗИМАТА БЪДЕ С НАС!
Вторник, 15 Декември 2015 19:51

ЕТО И ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА 2015/2016

Вече можем да обявим ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ 2015-2016“ в Разград, на 18 януари, с Проф. д-р Надя Костова, д.е.с. I. Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г. Практико-приложни данъчни аспекти по ЗКПО на обезценяването и отписването на вземания; Практико-приложни данъчни аспекти по ЗКПО на задълженията; Акценти от…
Неделя, 29 Ноември 2015 21:01

СЕМИНАР 2015/2016

Отново дойде време за годишно приключване и разучаване на промени. Ще се радваме да ги споделим и тази година с любознателни колеги. Вече можем да обявим, че и тази година организираме семинар и че на 18 януари ще ни гостува НАДЯ КОСТОВА, за да обсъдим особеностите на годишното приключване на…
Неделя, 29 Ноември 2015 20:54

НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Парламентът прие на второ четене новия Закон за счетоводството. С него се въвеждат промени в изискванията към текущото счетоводно отчитане, приложимите стандарти за финансово отчитане, годишните финансовите отчети и докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и задълженията…
Събота, 08 Ноември 2014 21:05

СЕМИНАР ДДС 2014 В РАЗГРАД

И тази година каним всички наши клиенти, колеги и приятели на среща с Валентина Василева и ДДС. Датата е 28 ноември, петък, мястото - хотел Централ, цената - 60 лв. с включен ДДС. В програмата на семинара сме предвидили: Данъчна практика по ЗДДС за 2014 г.; Прилагане на ЗДДС в…
Събота, 08 Ноември 2014 21:05

ПРОГРАМА И ЗАЯВКА ЗА СЕМИНАРА

От линковете долу можете да изтеглите програма и заявка за семинара. Очакваме не само заявки, а и въпроси и казуси. Ако са зададени предварително, може да подготвим и разширена консултация по казуса, включваща данъчно третиране и счетоводно отразяване.
Поправките в ЗОП бяха внесени от Министерски съвет още в края на август миналата година и бяха приети на първо четене през октомври, но до този момент законопроектът така и не беше приключен от народните представители. ЗОП касае разходването на огромен публичен ресурс и промените бяха в отговор на много…
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е изпратено по официален път на Европейската комисия. По този начин се поставя началото на официалните преговори за одобрението на документа от страна на ЕК. До три месеца от изпращането му ще…
Публикувано е Указание на министъра на финансите за практическото прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури с място на изпълнение на територията на страната. В указанието се уреждат обхватът на механизма и изключенията от него, както и данъчното събитие, изискуемостта, начисляването на…
След като ни държа в потрес повече от два месеца, само 20 дни преди крайния срок за подаване на годишните данъчни декларации НАП най-после издаде указание, от което да разберем що е това "свързани лица" и какво да декларираме относно: - обхвата и стойността на сделките; - определението за "свързани…
Със становище № 20-00-60 от 10 март 2014 г. се разясняват промените, влезли в сила от началото на 2014 година относно: - кръга на лицата, за които е приложима ал. 11 на ЗДДС и имат право на ускорено възстановяване на декларирания данъчен кредит, от 1 януари 2014 година режимът е…
От 21.02.2014г. основният капитал на „Римеса Одит” ООД е увеличен на 20 000лв., а седалището и адресът на управление вече съвпадат с адреса за кореспонденция: бул. „Априлско въстание” №23, ет.1.
За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за…
Тази промяна дава право на лицата да погасяват задълженията си преди изтичане на крайния срок, което от своя страна дава право на избор (в рамките на определен период от време) кое задължение да бъде погасено. Този избор ще се осъществи чрез подаване на съответната декларация. Така например срокът за деклариране…
От днес (4 март) ще плащаме данъците и осигуровките си в четири отделни сметки, а не както беше досега. Промяната се налага заради спешни промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, направени заради отмяната на единната сметка от Конституционния съд. Досега сметките реално бяха две - единната сметка, по която…
„Министерството на финансите и Националната агенция за приходите (НАП) представиха на среща с бизнеса и синдикатите два варианта, свързани с решението на Конституционния съд (КС) за единната сметка". Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти след срещата. Тя допълни, че с НАП е направен предварителен анализ на решението…
Четвъртък, 06 Февруари 2014 07:19

КС маха единната сметка за приходите

С Решение № 2 от 04. 02. 2014 г. по конституционно дело № 3/2013 г. инициирано от 49 народни представители от 41-ото Народно събрание Конситуционният съд отмени като противоконституционни разпоредбите на § 44, т. 3 и т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на…
От 1 февруари 2014 г. за подаване на справките-декларации и дневниците по ДДС се използва нов формат на файловете, а двете осигурителни декларации – образец № 1 и образец № 6, трябва да се подават едновременно. Това се налага заради промените в данъчно-осигурителното законодателство, които влязоха в сила от началото…
Публикувано е Становище № 20-00-3/ 06.01.2014г. относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. и изменения и допълнения в КСО в сила от 01.01.2014 г.
Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Изпращането на декларация с баркод предполага…
Сряда, 08 Януари 2014 12:19

Данъчни формуляри

В ДВ, бр.1 от 03.01.2014г. са обнародвани образци на данъчни дакументи, които са в сила от 2014г., утвърдени със Заповеди на министъра на финансите. Документите са следните: Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта…
На 21 януари 2014г. еднодневен семинар по ЗКПО и ЗДДФЛ "Попълване на годишна данъчна декларация и промени през 2014г." с лектор Людмила Мермерска в Разград, хотел Централ. Цената е 90лв. с включен ДДС. Като файл в секция "Документи" може да намерите заявката. Г-жа Мермерска, пое ангажимент да включи в програмата…
Обратното начисляване на ДДС за сделките със зърно ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. Това са решили депутатите с промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (!!!). Пред журналисти председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев е обяснил, че промяната…
На 13 декември еднодневен семинар за промените в ЗДДС с Валери Колчев и Валентина Василева в Разград, хотел Централ. Цената е 60 лв. с включен ДДС. Като файлове в секция "Документи" може да намерите програмата и заявката за семинара. Вече са приети промените в ЗДДС, включващи обратно начисляване на ДДС…
30-дневен срок за възстановяване на ДДС, обратно начисляване от 1 декември и срок на действие от 5 години е записано в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обнародван в „Държавен вестник“ на 12 ноември. С Указ 212 от 7 ноември 2013 г. вече е факт обнародването…
Право на избор от физическите лица - земеделски производители, регистрирани по ЗДДС, за реда на данъчно облагане предвижда Данъчната политика 2014-2016 г. В новата Данъчна политика за периода 2014-2016 г. се дава право на избор от физическите лица - земеделски производители, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС),…
Информационните дни ще се проведат в периода 11 – 18 ноември 2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на…
МФ внесе предложения за промени в данъчни закони (ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и Закона за счетоводството). Накратко за проектозаконите, които са обект на обсъждане и гласуване от Народното събрание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс въвежда се уредба на фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск предложено е разширяване на…
Народното събрание замрази възрастта и стажа за пенсиониране, след като прие на първо четене на промени в Кодекса за социално осигуряване. Така от 1 януари 2014 година жените ще се пенсионират на 60 години и 8 месеца, а мъжете - на 63 години и 8 месеца. Необходимият стаж за пенсия…
Не трябва да се удържа авансов данък за доходите по извънтрудови правоотношения и от наем, платени през четвъртото тримесечие на 2013г. и съответно за тях не се попълват данни в декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001).Това изрично е записано в закона, поради което…
Правителството одобри на днешното си заседание повишаването на минималната заплата до 340 лева от 1 януари. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лева, посочват от пресслужбата на кабинета. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя на 29 октомври, размерът…
Правителството одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., които ще осигурят възможност за откриване на работни места на младежи до 29-годишна възраст, които нямат трудов стаж, съобщиха от правителствената пресслужба. Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта, с който се въведоха нови…
Петчленен състав на Върховния административен съд с Решение №13146/10.10.2013 г. отмени промените в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерството на финансите, с които собствениците на автомати за самообслужване бяха задължени да монтират в тях фискални устройства за…
Четвъртък, 31 Октомври 2013 11:34

Министерският съвет одобри бюджет 2014

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за държавния бюджет на България за 2014 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Одобрена е и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която представлява мотивите към законопроекта. Двата документа са изготвени изцяло въз основа на изискванията на Закона за…
Петък, 09 Август 2013 16:05

Ръководство по МСФО за МСП

Съвета по МСФО публикува ръководство по приемане на "МСФО за МСП" за микропредприятия от gaap.ru Съветът по международните стандарти за финансова отчетност публикува ново ръководство, отнасящо се специално за микропредприятията, които желаят да приемат стандартите "МСФО за МСП". Напомняме, че те са основани върху текстовете на оригиналните МСФО, като просто…
Понеделник, 05 Август 2013 19:34

Решение на СЕС за ДДС

Основни акценти в решение на СЕС от 06.09.2012 г. по дело С-324/11, отнасящи се до правото на данъчен кредит Списание "Счетоводство, данъци и право Както се знае, в преобладаващата си част практиката на органите по приходите при извършване на ревизии на регистрирани по ЗДДС лица е да бъде отказвано право…
Промени в Директивата за счетоводните отчети от Ведомост Инфо Не толкова отдавна, а точно на 12 юни 2013 г, Европейският парламент с голямо мнозинство одобри новата Директива за счетоводните отчети. Целта на одобрените нововъведения се заключва преимуществено към снижаване административната тежест на малките предприятия и обезпечаването по най-добър начин на…
Понеделник, 05 Август 2013 19:32

НОИ предлага нови е-услуги

НОИ предлага нови е-услуги От 01 юли 2013 г. Националният осигурителен институт предлага на осигурените лица и бенефициентите на обезщетения три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Две от тях представляват алтернативни способи за предоставяне по интернет на издавани от учебните заведения документи, които удостоверяват качеството…
Понеделник, 05 Август 2013 19:32

ДДС при доставки на зърно

През октомври ще се въведе механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури от Министерство на финансите През октомври ще бъде въведено обратното начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури Според Людмила Петкова чрез тази мярка ще се спрат данъчните измами в…