Вход
Четвъртък, 31 Октомври 2013 12:03

ВАС освободи от фискални принтери кафе-автоматите

Петчленен състав на Върховния административен съд с Решение №13146/10.10.2013 г. отмени промените в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерството на финансите, с които собствениците на автомати за самообслужване бяха задължени да монтират в тях фискални устройства за връзка с НАП. Те бяха приети през октомври 2012 г., когато министър на финансите бе Симеон Дянков, и задължиха в срок до 1 ноември 2013 г. търговците да сложат касовите апарати на вендинг машините. По данни на бранша, в страната работят между 15 000 и 25 000 автомата на самообслужване. Девет фирми, стопанисващи кафе автомати, обаче пуснаха жалба във Върховния административен съд с искане наредбата на МФ да бъде отменена. През април т.г. тричленен състав на ВАС се произнася в тяхна полза. От НАП обжалваха. Със свое решение от 10 октомври 2013 г. петчленният състав на ВАС остави в сила решението на тричленния състав, с което търговците, стопанисващи вендинг машини, не са задължени да поставят касови апарати. Основният мотив на съда е следният:

"По отношение на задължените по ЗДДС лица на министъра на финансите не е делегирана компетентност да регламентира с наредбата задължението им да регистрират и отчитат продажбите на услуги и стоки от автомати на самообслужване чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, доколкото за тях в закона не е предвидено такова задължение. Вярно е, че ЗДДФЛ не поставя изискване продажбите да са извършени в търговски обект, но в оспорените норми от наредбата не са разграничени лицата, задължени по ЗДДС от лицата, задължени по ЗОДФЛ, а съдът няма право да изменя или допълва оспорените разпоредби, доколкото не разполага с нормотворческа компетентност /чл. 193, ал. 1 АПК/. Изложеното обосновава извод за това, че всички оспорени разпоредби от наредбата, които регламентират задължението на лицата, извършващи продажби на стоки и/или услуги чрез автомати на самообслужване, да регистрират и отчитат продажбите чрез вградени фискални устройства, са създадени такива без да е налице материална компетентност на органа, издал наредбата, поради липсата на законова делегация за това.

Недопустимо е без изрична законова делегация с подзаконов нормативен акт да се установяват изключения от принципа. Ако практиката налага такива изключения, те би следвало да бъдат уредени изрично или в закона, или в наредбата въз основа на изрична законова делегация. /Решение № 6797 от 03.07.2003 г. по адм. д. № 10015/2002 г., обн. ДВ, бр. 62 от 2003 г./. Следователно нормите, въвеждащи регистриране на продажбите по чл. 3, ал. 5 чрез ФУВАК, както и тези регламентиращи реда и начина за регистрация, сервиз, контрол, начин на действие и пр. на този вид фискални устройства, са създадени без наличие на материална компетентност на органа, издал подзаконовия нормативен акт, поради липса на законова делегация."

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прочетена 7065 пъти Последно променена в Четвъртък, 31 Октомври 2013 13:35