Вход
Неделя, 29 Ноември 2015 20:54

НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Парламентът прие на второ четене новия Закон за счетоводството. С него се въвеждат промени в изискванията към текущото счетоводно отчитане, приложимите стандарти за финансово отчитане, годишните финансовите отчети и докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.

В текущото счетоводно отчитане се запазват двустранното счетоводно записване (освен за ЕТ с приходи до 50 хил.лв.), хронологичния ред и документалната обоснованост, както и изискванията към счетоводните документи. В чл. 9 изрично е регламентирано, че не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри, а също така и счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.

Според новия закон правомощията на министъра на финансите включват осъществяване на координация и взаимодействие с Европейската комисия, издаване на становища и методически указания по прилагането на закона и Националните счетоводни стандарти, мерки за развитието и усъвършенстването на счетоводството.

Специален раздел регламентира правата и задълженията на ръководителя на предприятието, който утвърждава индивидуалния сметкоплан, организира текущото счетоводно отчитане, утвърждава формата на счетоводството, отговаря за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади, определя периодичността на финансовите отчети, отговаря за извършването на независим финансов одит от регистрирани одитори, определя реда и начина за извършване на инвентаризация, отговаря за съхраняването на счетоводната информация и определя реда и движението на счетоводните документи.

Изискванията към съставителите на финансови отчети не са съществено променени. Те могат да бъдат физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или счетоводни предприятия. За физическите лица се изискват: висше счетоводно-икономическо образование и професионален стаж 2 години за магистър, 3 години за бакалавър или 4 години за „професионален бакалавър”; друго висше икономическо  образование и 5 години професионален стаж или средно икономическо образование и 8 години професионален стаж като счетоводител, както и да не са осъждани.

В зависимост от балансовата стойност на активите, нетните приходи от продажби и средната численост на персонала законът определя 4 категории предприятия: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия и три категории групи предприятия: малки групи, средни групи и големи групи.

При съставяне на финансовите отчети се спазват принципите: действащо предприятие, последователност на представянето и сравнителна информация, предпазливост, начисляване, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс, същественост, компенсиране, предимство на съдържанието пред формата и историческа цена. Определят се минималното съдържание и съставните части на годишните финансови отчети за предприятия и групи от различен вид и с различен обем дейност. Променя се базата за съставяне на годишните финансови отчети, като Международните счетоводни стандарти се прилагат за предприятия от обществен интерес, а останалите предприятия прилагат Националните счетоводни стандарти. Въведена е възможност за прилагане на Международните счетоводни стандарти по избор и правила за промяна на базата. Националните счетоводни стандарти се приемат от Министерския съвет и се обнародват в „Държавен вестник“.

На задължителен независим финансов одит подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на всички средни и големи предприятия и групи, за малките предприятия критериите са леко завишени, а за нестопанските организации не са променени. Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит. Определят се критерии за изготвяне и минимално съдържание на годишен доклад за дейността, декларация за корпоративно управление, нефинансова декларация и доклад за плащанията към правителства.

Средните и големи предприятия и групи са задължени да публикуват годишните си финансови отчети и годишните доклади в търговския регистър, в икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни на следващата година. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад. Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Публикува се и информация за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Въведени са и сериозни санкции, главно за ръководители, които нарушават разпоредбите на закона относно текущото счетоводство, съхраняването на счетоводна информация, съставянето, одита и публикуването на годишните финансови отчети, годишните доклади и декларации. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция. Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Текстът на новия Закон за счетоводството може да намерите на сайта ни, в секцията за документи.

 

Прочетена 7311 пъти