Вход

Одит на проекти

Одиторски ангажимент за проверка и потвърждаване на разходите, отразени в междинни и финални отчети на проекти, финансирани със средства от ЕС

        Присъединяването на България към Европейския съюз даде нови възможности на фирмите и общините да привличат проектно финансиране за модернизация на инфраструктурата, подобряване на качеството на живот и устойчиво местно развитие. Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, в повечето случаи включват и изискване за осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

      Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Нашият стремеж е да обмислим съвместно с клиентите си техните бъдещи действия и да изключим възможността за допускане на грешки с неблагоприятни последствия върху изпълнението на проектите.

       Можем да предоставим и консултации при разработване и внедряване на правила и процедури за финансово управление на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, обучение на персонала за прилагането им и финансов мониторинг във всички фази на проектния цикъл.